بتن

نوع رسانه
8:02
قطعات پیش ساخته بتنی

قطعات پیش ساخته بتنی

جزئیات
توسط Amirpour
665 مشاهده شده
نوع رسانه
3:53
بتن ریزی دیوار

بتن ریزی دیوار

جزئیات
توسط Amirpour
634 مشاهده شده
نوع رسانه
2:05
پایه بتنی

پایه بتنی

جزئیات
توسط Amirpour
249 مشاهده شده
نوع رسانه
2:49
بتن ریزی و قطعات پیش ساخته بتنی

بتن ریزی و قطعات پیش ساخته بتنی

جزئیات
توسط Amirpour
522 مشاهده شده
نوع رسانه
2:43
خط تولید قطعات بتنی

خط تولید قطعات بتنی

جزئیات
توسط Amirpour
531 مشاهده شده
نوع رسانه
11:24
قالب بتن سبک

قالب بتن سبک

جزئیات
توسط Amirpour
509 مشاهده شده
نوع رسانه
5:38
بتن ریزی

بتن ریزی

جزئیات
توسط Amirpour
505 مشاهده شده
نوع رسانه
2:14
اجرای فوم بتن

اجرای فوم بتن

جزئیات
توسط Amirpour
743 مشاهده شده
نوع رسانه
3:16
نقاشی یک کف بتنی

نقاشی یک کف بتنی

جزئیات
توسط فرهاد فرهنگ
477 مشاهده شده
نوع رسانه
18:22
ساخت خانه پیش ساخته بتونی

ساخت خانه پیش ساخته بتونی

جزئیات
توسط فرهاد فرهنگ
591 مشاهده شده
نوع رسانه
9:44
نصب قوس بتونی پیش ساخته

نصب قوس بتونی پیش ساخته

جزئیات
توسط فرهاد فرهنگ
822 مشاهده شده
نوع رسانه
7:39
نصب سقف پیش ساخته بتونی

نصب سقف پیش ساخته بتونی

جزئیات
توسط فرهاد فرهنگ
693 مشاهده شده
نوع رسانه
5:11
نصب دیوار پیش ساخته دوقلو

نصب دیوار پیش ساخته دوقلو

جزئیات
توسط فرهاد فرهنگ
654 مشاهده شده
×
جستجوی آگهی ها
×