رسانه

نوع رسانه
5:22
ایجاد جایگاه قفل درب چوبی

ایجاد جایگاه قفل درب چوبی

جزئیات
توسط Amirpour
246 مشاهده شده
نوع رسانه
7:01
نصب درب رول شاتر

نصب درب رول شاتر

جزئیات
توسط Amirpour
262 مشاهده شده
نوع رسانه
2:50
راه بند هیدرولیک

راه بند هیدرولیک

جزئیات
توسط Amirpour
215 مشاهده شده
نوع رسانه
1:46
درب ورودی با راه بند

درب ورودی با راه بند

جزئیات
توسط Amirpour
240 مشاهده شده
نوع رسانه
1:23
مانع پارکینگ اتومات

مانع پارکینگ اتومات

جزئیات
توسط Amirpour
666 مشاهده شده
نوع رسانه
3:24
نصب راه بند

نصب راه بند

جزئیات
توسط Amirpour
281 مشاهده شده
نوع رسانه
9:00
نصب و راه اندازی راه بند هیدرولیک

نصب و راه اندازی راه بند هیدرولیک

جزئیات
توسط Amirpour
275 مشاهده شده
نوع رسانه
2:37
انواع راه بند

انواع راه بند

جزئیات
توسط Amirpour
430 مشاهده شده
نوع رسانه
2:29
تشریح سیستم راه بند

تشریح سیستم راه بند

جزئیات
توسط Amirpour
245 مشاهده شده
نوع رسانه
13:30
تشریح سیستم دوربین مدار بسته

تشریح سیستم دوربین مدار بسته

جزئیات
توسط Amirpour
284 مشاهده شده
نوع رسانه
8:22
نحوه نصب دوربین مداربسته

نحوه نصب دوربین مداربسته

جزئیات
توسط Amirpour
243 مشاهده شده
نوع رسانه
2:40
نصب و راه اندازی دوربین های امنیتی

نصب و راه اندازی دوربین های امنیتی

جزئیات
توسط Amirpour
284 مشاهده شده
نوع رسانه
11:28
نصب کانال خورشیدی

نصب کانال خورشیدی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
226 مشاهده شده
نوع رسانه
7:06
نصب فن خورشیدی

نصب فن خورشیدی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
218 مشاهده شده
نوع رسانه
2:09
ساخت و تولید فن خورشیدی

ساخت و تولید فن خورشیدی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
291 مشاهده شده
×
جستجوی آگهی ها
×